Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny
Założycielka Zgromadzenie Powołanie Wydarzenia Kontakt
Wydarzenia

Białostockie Ekumeniczne Dni Rekolekcyjno - Poznawcze

      Po raz VI Ekumeniczne Dni Rekolekcyjno-Poznawcze w dniach 2-5 lipca 2005 r., zostały zorganizowane przez Ośrodek Ekumeniczny działający przy Zgromadzeniu Sióstr Misjonarek św. Rodziny w Białymstoku. Tematem przewodnim spotkania stały się słowa kard. Josepha Ratzingera (obecnie Papieża Benedykta XVI) "Eucharystia jako misja dzielenia się, pojednania i jednoczenia".
     Założycielka Zgromadzenia Sióstr Misjonarek św. Rodziny - bł. Bolesława Maria Lament nakreśliła i wyznaczyła szczytną misję ekumenicznego pojednania i szukania dróg jedności wśród kościołów chrześcijańskich. Charyzmat ten Zgromadzenie realizuje przez codzienną modlitwę o jedność chrześcijan, apostolskie umartwienie, ofiarną pracę, działalność dobroczynną oraz ewangeliczne świadectwo własnego życia. W formule ślubów zakonnych, każda z Sióstr prosi Boga, by udzielił "obfitych łask, abym dla większej chwały Twojej i jedności Kościoła świętego mogła wypełnić, co Ci ślubowałam".
     W Zgromadzeniu istnieje funkcja referentki szczególnie odpowiedzialnej za zadania ekumeniczne. To właśnie z inicjatywy referentki, którą jest s. Dorota Duszyk, sześć lat temu zapoczątkowano Ekumeniczne Dni Rekolekcyjno-Poznawcze. Od początku, w zamyśle tych spotkań, głównym celem była wspólna modlitwa z wyznawcami różnych wyznań chrześcijańskich.
     Formuła spotkań jest bardzo szeroka od wspólnych modlitw i uczestniczenia we wspólnych nabożeństwach, po konferencje tematyczne związane z tematem wiodącym spotkania, a także formy warsztatowe, m.in. medialna "reklama" ekumenizmu, pisanie ikon, czy wreszcie rozprawa sądowa oskarżonych o rozłam w Kościele. Poza tym uczestnicy rekolekcji byli na spotkaniu z więźniami w białostockim zakładzie karnym, uczestniczyli w nabożeństwach: Boskiej Liturgii, Wieczerni, Akatystu w cerkwi prawosławnej, Nabożeństwie Słowa u Chrześcijan Baptystów, Nabożeństwie w Zborze Zielonoświątkowym.
     Konferencje są wygłaszane przez zaproszonych prelegentów z różnych Kościołów. Do tej pory gościli przedstawiciele Kościoła Prawosławnego, Kościoła Ewangelicko-Reformowanego, Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego, Kościoła Chrześcijan Baptystów, Starokatolickiego Kościoła Mariawitów. Na Ekumeniczne Dni Rekolekcyjno-Poznawcze przyjeżdżają ludzie z całej Polski, szczególnie zapisała się w historii tych dni grupa z Kielc, głęboko zaangażowana w ekumeniczne inicjatywy w swoim mieście i regionie. Przyjeżdżają ludzie w różnym wieku, studenci, pracujący, licealiści. Każdy przyjmowany jest bardzo życzliwie i z szacunkiem należnym wyznawanej wierze. Wspólne posiłki pomiędzy poszczególnymi punktami programu służą wzajemnemu poznaniu i zbliżeniu, czego wyrazem jest autentyczna wspólnota, którą odczuwa się szczególnie w czasie wspólnych modlitw, posiłków a także zmywania naczyń. Tych kilka dni spędzonych wspólnie jest też okazją do wymiany poglądów, dzielenia się swoimi doświadczeniami i ukazywania różnych aspektów ekumenizmu w swoich środowiskach.

     Kościół Katolicki przeżywa Rok Eucharystii. Tematyka tegorocznych Dni Rekolekcyjno-Poznawczych nawiązywała do ewangelicznych zaleceń jedności i pojednania. Konferencje zaproszonych prelegentów stały się forum wymiany informacji i poznawania Eucharystii w tradycji kościołów: Rzymskokatolickiego, Starokatolickiego Mariawitów, Ewangelicko-reformowanego. O Eucharystii w życiu Starokatolickiego Kościoła Mariawitów, mówił kapłan Franciszek Maria Kubik. Przedstawił on krótką historię tego Kościoła, odnosząc się do znaczenia Eucharystii w swym wyznaniu. W dyskusji, która wywiązała się bezpośrednio po konferencji szukano istoty tego, co nas łączy, co nas zbliża, a nie oddala, bo jak zauważono, wzajemne poznanie o wiele bardziej nas zbliża. To jest zadanie na długi czas, ale zadanie bardzo istotne i w granicach naszych ludzkich możliwości. Wszelka niewiedza sprzyja tworzeniu się bezsensownych stereotypów i nadużyć prawdy, na których bazuje zaślepienie i nienawiść. Wzajemne spotkanie się na drodze do prawdy i jedności jest bliższe nauce Chrystusa, niż jakiekolwiek spory teologiczne. Nadzieja i szanse na jedność zaczynają mieć swój realny wymiar. I chociaż kroki do osiągnięcia Jezusowego zalecenia, aby wszyscy stanowili jedno są małe, to jednak trwałe i przesiąknięte autentycznym pragnieniem.
     W konferencji ks. Krzysztofa Andryszaka z Kościoła Rzymskokatolickiego, usłyszeliśmy znamienne słowa o tradycji trzech wyznań chrześcijańskich, niczym trzech strumieni niosących własne bogactwo tradycji religijnej. W krótkiej syntezie trzech największych wyznań chrześcijańskich zobaczyliśmy jak te strumienie spotykają się w jednym źródle - Jezusie Chrystusie i jak wielkim jest Ten, który wzywa nas do dzieła spotkania się w Nim. Bogactwo, które niesiemy jest pełnią w osobie Jezusa Chrystusa, w ofierze Eucharystii i tylko w ten sposób, poprzez wzajemne ubogacenie się osiągniemy pełnię jedności i pojednania.
     Ta przepiękna wizja wzywa nas do zmiany nastawienia z roszczeniowego i rozliczeniowego na służebny i poszukujący. Bo tak chce nasz Mistrz i Pan. Spieszmy wiec natychmiast prowadzić dzieło pojednania czerpiąc siłę i zapał z Eucharystii, daru Boga dla ludzi, daru dzielenia, jedności i pojednania.
     Ks. Lech Tranda z Kościoła Ewangelicko-reformowanego w swojej konferencji wyraził głęboki żal, że jak dotąd nie udało się wprowadzić w życie daru jedności dzielenia Wspólnoty Stołu Pańskiego. W swym żywiołowym wystąpieniu pokazał nam jak ważnym jest zalecenie wypowiedziane przez Jezusa Chrystusa w Ewangelii św. Jana. Skandalem jest fakt mówił, iż chrześcijanie nie spotykają się wokół Stołu Pana - mimo wezwania "Pójdźcie do Mnie wszyscy, którzy spracowani i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię...". Jezus wzywa nas do tego i przypomina o swej ofierze, bowiem Eucharystia, jako dar jest bezcenna i jako sakrament święta, ma jednoczyć, przybliżać, wzmacniać...
     Eucharystia to przede wszystkim wspólnota pozioma z tymi, którzy z nami przystępują do Stołu Pana. Istnieje też wspólnota pionowa z Bogiem - w ten sposób tworzy się krzyż - znak ofiary Boga dla zbawienia ludzi.
     Ks. Lech Tranda wyraził głęboką wiarę, że pojednanie chrześcijan stanie się możliwe dzięki działaniu Boga, po to, byśmy my, chrześcijanie stali się bardziej wiarygodni wobec tego świata, w jakim żyjemy, bo jakie świadectwo dajemy tak podzieleni? A świat jest coraz bardziej zagrożony zeświecczeniem, materializmem, wojującym islamem, tzw. tolerancją oznaczająca zgodę na wszystko.
     Szczególną uwagę skierował na zagadnienie autentycznej woli współpracy różnych wyznań chrześcijańskich w dialogu ekumenicznym. Stwierdził, że w tym względzie jest bardzo dużo do zrobienia, i jest to praca na długie lata. Nadzieją napawa głębokie przeświadczenie, że coraz więcej ludzi z przekonaniem wciela w czyn jedność i przebaczenie na płaszczyźnie społecznej, religijnej i moralnej, dostrzegając współczesne zagrożenia tzw. tolerancji, relatywizmu i materializmu. Wartością niezniszczalną pozostaje nauka Chrystusa, w szczególności zadanie miłości Boga i miłości bliźniego.
     Na zakończenie ekumenicznego spotkania, i wspólnie adorowaliśmy Najświętszy Sakrament modląc się o owoce naszych wspólnie przeżytych dni, szczególnie zaś o autentyczną wolę pojednania i pokój we współczesnym świecie.

Szczepan Kołakowski

Białystok, 27 lipca 2005 r.   Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny - WYDARZENIA - REKOLEKCJE EKUMENICZNE Powrót na górę strony